نمایندگی پکیج الکسیا در کرج

نمایندگی پکیج آلکسیا درکرج ALEXIA

کدهای خطای پکیج الکسیا : کد ۸۰ : فعال شدن کلید حرارتی ۱۰۵ (فیوز حد ).

کدهای خطای پکیج الکسیا : کد ۷۰ : افزایش بیش از حد دما به بیش از ۸۵ و کمتر از ۱۰۵ .

کدهای خطای پکیج الکسیا: کد ۶۰ : شعله یابی حین تست اولیه .

کدهای خطای پکیج الکسیا : کد ۷۰-۸۰ : شعله یابی حین کار .

کدهای خطای پکیج الکسیا: کد ۶۰-۸۰: یخ زدایی با روشن شدن پمپ پکیج.

کدهای خطای پکیج الکسیا : کد ۶۰-۷۰: یخ زدایی با روشن شدن مشعل پکیج.

کدهای خطای پکیج الکسیا : کد ۵۰-۸۰: مدار ntc ابگرم مصرفی پکیج اشکال دارد (مدار ان باز است ).

کدهای خطای پکیج الکسیا : کد ۵۰-۷۰: مدار ntc ابگرم مصرفی پکیج اشکال دارد ( مدار ان اتصال کوتاه است ).

کدهای خطای پکیج الکسیا : کد ۵۰-۷۰-۸۰: مدار ntc شوفاز اشکال دارد ( مدار ان باز است ) .

کدهای خطای پکیج الکسیا : کد ۵۰-۶۰ : مدار ntc شوفاز اشکال دارد ( مدار ان اتصال کوتاه است ) .

کدهای خطای پکیج الکسیا : کد ۴۰-۸۰ : سنسور دود پکیج فعال شده است .

کدهای خطای پکیج الکسیا : کد ۴۰-۷۰-۸۰ :  کلید حرارتی ۱۰۵c فعال شده ولی دمای اندازه گیری شده توسط NTC طبیعی است .

کدهای خطای پکیج الکسیا : کد ۴۰-۵۰-۶۰-۸۰ :  مبدل اب مصرفی پکیج الکسیا رسوب گرفته است.